daichi no game revisited

daichinogame_bunko

A

B